BRUNETTE – SUPERSTAR ILLNESS Lyrics

When I want to be alone
I start count my fingers
Cuz my head is blowing hard
Like the snow in winters
Run away from bodyguards
Showing middle fingers
That’s not me don’t be dumb
That’s superstar illness

My hair in slick bun glasses in black
I turn and everyone following my gaze
Scream and shout to everyone out there
Drink and dance every day till the end
And next day living the same like that

Sitting on the bench
With a guy who’s french
No one is aware
M’apprend le français
Je veux t’embrasser
Et tu parle d’être avec moi
M’apprend le français

Դու վերլուծում ես
Ես հարցը լուծում եմ
Դու պահանջում ես
Ես լուռ նահանջում եմ
Դու անտեսում ես
Ամեն ինչ տեսում եմ
Դու կասկածում ես
Ես հավատում եմ
Էլի խառնում ես
Էլի ուղղում եմ
Դու բարդացնում ես
Ես դիմանում եմ
Ձանձրացնում ես
Հոգնում եմ
Գնա քո ճամփով
Ես լույսն անջատում եմ

When I want to be alone
I start count my fingers
Cuz my head is blowing hard
Like the snow in winters
Run away from bodyguards
Showing middle fingers
That’s not me don’t be dumb
That’s superstar illness

Hair in slick bun glasses in black
Turn and everyone following my gaze
Scream and shout to everyone out there
Drink and dance every day till the end

Sitting on the bench
With a guy who’s french
No one is aware
M’apprend le français
Je veux t’embrasser
Et tu parle d’être avec moi